BLOCK 16

A – 5b – Body blues / sit start / 2,5 m /  

[Votes: 0 Average: 0]

B – 5c – Kr neki / 2,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 4 – Binetov vrtiljak / 2,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]