BLOCK 1

A – 7b – Veganska / sit start / 3 m /   

[Votes: 0 Average: 0]

B – 7a – Ob cesti sedi / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 7c – 2 road edges / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

D – 7c+ – Spax / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]