BLOCK 4

A – 5c – Zagrevalc / sit start / 3 m /   

[Votes: 0 Average: 0]

B – 4 – Porednica / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 6b+ – New kids on block / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]