BLOCK 2

A – 6a+ – Foreplay / sit start / 4 m /   

[Votes: 0 Average: 0]

B – 7b – Bugo bula / 4 m /   
[Votes: 0 Average: 0]

B.1 – 7c – Iz Gorenjske do Koroške / sit start / 4 m /   
[Votes: 0 Average: 0]

C – 6c – Poslednji užitek / 4 m /   
[Votes: 0 Average: 0]

D – 7a – Podaljšan dopust / 4 m /   
[Votes: 0 Average: 0]