BLOCK 17

A – 5a – Tabornik / sit start / 4 m / 

[Votes: 0 Average: 0]

B – 4 – Skavt / 4 m / 
[Votes: 0 Average: 0]