SLAB

1 – 5a – Raz / 9m

[Votes: 0 Average: 0]

2 – 6a – Haklarija / 11 m
[Votes: 0 Average: 0]

3 – 5c – Sprehod / 11 m
[Votes: 0 Average: 0]

4 – 6c – Mešalka / sit start / 12 m  
[Votes: 0 Average: 0]

5 – 7b – Platnšpiler / 12 m  
[Votes: 0 Average: 0]

6 – 7a – Vizija ostaja / 12 m  
[Votes: 0 Average: 0]

7 – 7a+ – Selektivni spomin / sit start / 13 m  
[Votes: 0 Average: 0]

8 – 6a – Malo se obrni / 13 m  
[Votes: 0 Average: 0]

9 – 6b – Ne šparaj krimpov / 13 m  
[Votes: 0 Average: 0]