BLOCK 8

A – 3 – Pohorski sprehod / sit start / 1,5 m /

[Votes: 0 Average: 0]

B – 4 – Pohorski wamp / sit start / 1,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 5c – Pohorski stil / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

D – 6a – Pohorski stop / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

E – 6a+ – Pohorski mah / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

F – 6b – Pohorski vogal / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]