BLOCK 13 + 14

A – 7a – V vrsti / 3 m /   

[Votes: 0 Average: 0]

B – 6c – Strela / 5 m /   
[Votes: 0 Average: 0]

C – 7a – Grom / 5,5 m /   
[Votes: 0 Average: 0]